Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng kiên cường và là người bạn thân thiết của các dân tộc trên thế giới. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Cuốn sách Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh của tác giả Lê Xuân Đức tập hợp những bài phân tích, sưu tầm, nghiên cứu, phân tích các vấn đề liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung cuốn sách được chia thành ba phần: Phần thứ nhất, gồm các bài viết, nghiên cứu, phân tích về tầm nhìn Hồ Chí Minh; Phần thứ hai, gồm các bài viết, nghiên cứu, phân tích, luận bàn về tính nhân văn Hồ Chí Minh; Phần thứ ba – Thay lời kết là trích dẫn những lời phát biểu, những tác phẩm ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh của các nhà hoạt động chính trị, các triết gia, sử học, nhà văn, nhà thơ, nhà Việt Nam học nổi tiếng trên thế giới; đồng thời, tác giả lan tỏa những điều đã và đang thực hiện trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”./.

Nguồn Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam