ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2024

  • 29/03/2024
  • 0
  • 293 Views

Căn cứ Chương trình tuyên giáo số 05-CTr/BTGĐUK của Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/01/2024, Đảng ủy Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch công tác Tuyên giáo năm 2024 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về tư tưởng để tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý chí tự lực, khát vọng vươn lên, chủ động, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Thành phố và là năm thứ năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025;
– Nắm chắc tình hình dư luận xã hội; tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và sinh viên; kịp thời định hướng dư luận, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh với những quan điểm, hành động sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
2. Yêu cầu
– Việc thực hiện công tác tuyên giáo phải đảm bảo dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị.
– Chú trọng đổi mới phương pháp, chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ từ đảng bộ đến chi bộ cơ sở, từ đó tạo sự đồng thuận, sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trên lĩnh vực tuyên giáo. Tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy trong năm 2024. Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2024 của Đảng bộ Thành phố “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98 của Quốc hội” và chủ đề năm của thành phố “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024.
2. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên và người lao động, nhất là tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động qua việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các chủ trương của thành phố…
3. Tiếp tục chủ động cải tiến công tác dư luận xã hội; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động; định hướng, giải quyết các vấn đề gây bức xúc, dư luận “nổi cộm” trong cán bộ, đảng viên và người lao động.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, chủ động tham mưu triển khai các hoạt động Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối theo kế hoạch hoạt động năm 2024; tích cực tham gia cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để lan tỏa thông tin tích cực, phòng chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội; đẩy mạnh công tác ngăn chặn, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội.
5. Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; đưa việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, không hình thức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.
6. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đặc biệt là các vấn đề về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ …
7. Tiếp tục tuyên truyền tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; chú trọng văn hóa đọc trong sinh viên, học sinh nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những giá trị tốt đẹp về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; tuyên truyền các tác phẩm gắn với sự phát triển của thành phố sau 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công tác tuyên giáo, nhất là việc triển khai, quán triệt Nghị quyết; nâng cao vai trò của bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên giáo; nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp ủy kịp thời lãnh đạo và định hướng tốt công tác tư tưởng, bảo đảm tính nhạy bén, chủ động và kịp thời về những nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Quý I/2024
1.1. Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I năm 2024.
Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của Chi bộ, đơn vị về kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn.
1.2. Triển khai, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND Thành phố Thủ Đức.
1.3. Ban hành Kế hoạch công tác Tuyên giáo năm 2024 của Đảng ủy Trường.
1.4. Tham gia tập huấn viết tin, bài, chụp ảnh để phục vụ công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.
1.5. Tham gia chương trình tuyên truyền giáo dục sức khỏe và trao tặng học bổng “Cùng em đến trường” tại trường THPT Nguyễn Hữu Cầu – Huyện Hóc Môn.
2. Quý II/2024
2.1. Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý II năm 2024 (có hướng dẫn và đề cương tuyên truyền riêng về sự kiện).
– Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch).
– Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2024).
– Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024).
– Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh (C.Mác (05/5/1818 – 05/5/2024).
– Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024).
– Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024).
– Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2024).
– Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 – 01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
2.2. Triển khai việc đăng kí học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 (Biểu mẫu đính kèm).
2.3. Triển khai, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành, UBND Thành phố về thực hiện chính sách BHYT HSSV đến các trường thuộc Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh; vận động HSSV cài đặt và sử dụng hình ảnh trên ứng dụng VssID đi khám bệnh, chữa bệnh.
2.4. Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại tầng thượng Tòa nhà Trung tâm.
2.5. Tham gia hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác.
2.6. Tổ chức hoặc tham gia Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy (theo tiến độ của Đảng ủy khối).
2.7. Phối hợp với Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Chính trị và Luật tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)”.
2.8. Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư khóa IX về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố.
3. Quý III/2024
3.1. Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý III năm 2024. (có hướng dẫn và đề cương tuyên truyền riêng về sự kiện).
– Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 – 21/7/2024).
– Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024).
– Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2024).
– Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Mình (1969 – 2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2024).
3.2. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường tham mưu kiểm tra, giám sát việc triển khai, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
3.3. Tham gia tập huấn công tác nắm bắt dư luận xã hội trong đội ngũ cộng tác viên cơ sở.
3.4. Tổ chức hoặc tham gia Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy (theo tiến độ của Đảng ủy Khối).
3.5. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; báo cáo tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.
4. Quý IV/2024
4.1. Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý IV năm 2024 (có hướng dẫn và đề cương tuyên truyền riêng về sự kiện).
– Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).
– Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2024).
– Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 – 02/12/2024).
– Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024).
4.2. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Khoa Chính trị và Luật tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”.
4.3. Tham gia họp giao ban công tác tuyên giáo, dư luận xã hội và thông tin thời sự quý IV/2024.
4.4. Tổ chức hoặc tham gia Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy (theo tiến độ của Đảng ủy Khối).
4.5. Báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 2025; Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 2025.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2024 (Xem chi tiết)

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2024 (Xem chi tiết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *